СЪБИТИЯ

Uncategorised

„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

 

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „НЕМАТЕКС” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

 

История

“Нематекс” ЕООД се занимава с производство на обувки от 1996 година, като започва отначало с производство на саи и 25 човека персонал. Само няколко години по – късно създава собствена марка мъжки обувки – NAVVI. Моделите мъжки обувки са създадени основно с помощта на моделиери на италианските фирми, с които работим. Дамската линия се изработва с помощта на една от най – добрите български моделиерки. 

Kачеството на използваните материали, техническото оборудване, уменията на персонала и съобразяването с изискванията на световните стандарти за качество и дизайн са основните конкурентни предимства на Нематекс. Нематекс предлага на своите клиенти уникалност и неповторимост на произвежданите обувки, при отчитане на последните модни тенденции в дизайна, използваните материали и изработката.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ

“Нематекс” ЕООД се занимава с производство на обувки от 1996 година, като започва отначало с производство на саи и 25 човека персонал. Само няколко години по – късно създава собствена марка мъжки обувки – NAVVI. Моделите мъжки обувки са създадени основно с помощта на моделиери на италианските фирми, с които работим. Дамската линия се изработва с помощта на една от най – добрите български моделиерки. 

Kачеството на използваните материали, техническото оборудване, уменията на персонала и съобразяването с изискванията на световните стандарти за качество и дизайн са основните конкурентни предимства на Нематекс. Нематекс предлага на своите клиенти уникалност и неповторимост на произвежданите обувки, при отчитане на последните модни тенденции в дизайна, използваните материали и изработката.

 

ТЕХНОЛОГИИ

В Нематекс използваме най-новите и най-модерни технологии , които са нужни за изработката на една обувка. По този начин улесняваме работата на нашите служители, което спомага за повишаване на производителноста и  качеството на всеки един наш продукт.

Kачеството на използваните материали, техническото оборудване, уменията на персонала и съобразяването с изискванията на световните стандарти за качество и дизайн са основните конкурентни предимства на Нематекс. Нематекс предлага на своите клиенти уникалност и неповторимост на произвежданите обувки, при отчитане на последните модни тенденции в дизайна, използваните материали и изработката.

 

СТАНЕТЕ ЕДИН ОТ НАС